KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ONAY FORMU:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak şirketiniz ve şirketiniz adına şubeleriniz, çağrı

merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak

üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi,

kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi,

sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni

ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve

kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3 kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta

şirketleri ile şirketiniz ve/veya bağlı şirketleriniz, şirketinizin danışman avukatları ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete

bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenmesine,

konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. Velisi

bulunduğum öğrenciye ait kullanıcı adı, şifre, görüntü ve ses bilgilerini sistemin yurtdışı kaynaklı olması ve Özel İzmir

Matfen Eğitim Hizmetleri Tic.A.Ş’nin sistem üzerinde yetkisi bulunmaması halinde yurtdışına aktarım gerçekleştirilmesine

açık rızam vardır. Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması,

kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum. Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri

sorumlusu olan Özel İzmir Matfen Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş.’ den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak

işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin

tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın

olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim. Okudum, anladım,